Søknad om utsettelse - Skattemeldingen

Regnskapsførere og revisorer kan søke utsettelse til 30. juni for inntil 10 prosent av kundemassen.

Kvoten på 10 prosent er som den har vært de senere årene. Denne utsettelsesordningen er begrunnet i regnskapsføreres og revisorers arbeidsmengde, og er hjemlet i skatteforvaltningsforskriften § 8-2-5 første ledd bokstav b. Det må søkes på navngitte kunder, med hjelp av Altinn-skjemaet "RF-1113 Søknad om utsatt frist for levering av klienters skattemelding for formues- og inntektsskatt 2016 ". Søknadsfristen er 31. mai 2017.

Den som sender inn søknaden må ha rollen Begrenset signeringsrettighet , Regnskapsfører med signeringerett, Revisorrettighet eller Ansvarlig revisor.
Husk å avtale med revisorer hvem som søker for hvilke kunder, slik at ikke begge søker for samme enhet. Dette bør avklares i god tid før søknadsfristen.

Individuelle søknader

Vi får mange spørsmål om kunder kan søke utsettelse selv, og slik sett komme i tillegg til kvotene til regnskapsfører og revisor. Svaret på dette er i utgangspunktet et klart nei. Eneste unntak er når det skjer noe særskilt opp mot fristen. Skatteetaten har selv eksemplifisert dette med sykdom, uventet reisefravær mv.
Det er skatteforvaltningsloven § 8-2-5 første ledd bokstav a som hjemler slik utsettelse. Hjemmelen lyder slik: "Skattekontoret kan etter søknad gi utsatt leveringsfrist etter § 8-2-3 første ledd når det blir godtgjort at det av særlige grunner vil skape betydelige vanskeligheter å levere skattemelding innen fristen."

Manglende levering av bilag fra kundens side er normalt sett ikke en slik gyldig årsak.

Derimot kan det være tilfeller hvor kunden venter på viktige avklaringer eller dokumentasjon fra tredjepart, som vanskeliggjør levering innen ordinær frist. I slike tilfeller mener Regnskap Norge utsettelse kan være aktuelt på individuelt grunnlag. Merk likevel at dette må være helt unntaksvis.
Det er skattekontoret som avgjør søknaden. I likhet med de senere årene er søknadsprosessen automatisert, ut fra en forutsetning om at ordningen ikke misbrukes.
Næringsdrivende personer og selskaper kan søke utsettelse på individuell basis med hjelp av Altinn-skjemaet "RF-1113 Søknad om utsatt frist for levering av skattemelding for formues- og inntektsskatt - næringsdrivende 2016 ".

I tillegg til enheten selv, kan de som har roller som nevnt over vedrørende RF-1114 søke på vegne av kunden.

Hva med varsler om tvangsmulkt?

Regnskap Norge forutsetter at varsler om tvangsmulkt ikke sendes næringsdrivende personer og selskaper som har fått godkjent utsettelsessøknad.
Vi har for ordens skyld bedt Skattedirektoratet bekrefte dette, herunder hvordan tvangsmulktordningen vil fungere for skattemeldinger for formues- og inntektsskatt. Denne artikkelen vil bli oppdatert så snart vi mottar svar.

For øvrig må det forventes at næringsdrivende som får utsettelse, men som leverer etter utsatt frist, får tvangsmulkt beregnet tilbake til hva den ville blitt med ordinær frist. Det gis således ikke rabatt i tvangsmulkt med hjelp av en utsettelsessøknad.

Kilde: regnskapnorge.no

Ikke glem disse fradragene

Ikke ta for lett på jobben med skattemeldingen. Sjekk om du har fått med deg alle fradragene.

Frist for levering av skattemeldingen er 30. april, og det begynner dermed å haste med å ta den siste sjekken før endelig levering.

Selv om du har levert, kan du levere om igjen hvis du ønsker å gjøre en endring. Det er den sist leverte skattemeldingen som gjelder.

Noen fradrag er lett å glemme

Det er kjedelig å tape penger fordi du ikke har fått med deg alle fradragene du har krav på. Og det er noen fradrag som er lettere å glemme enn andre.

De fleste fradragene er ferdigutfylt i skattemeldingen, som for eksempel renteutgifter og minstefradrag. Men det er en del som kan mangle, og her skal vi se på noen av de fradragene som er lett å glemme bort:

Barnepass

Du har krav på fradrag, dersom du har hatt barn (under 12 år) i barnehage, hos dagmamma eller på SFO.

Barnehager skal i utgangspunktet innrapportere hvor mye du har betalt til skattemyndighetene, men du bør sjekke om dette tallet er riktig i skattemeldingen.

Du kan trekke fra reisekostnader til transport av barn til og fra barnehage, innenfor de normale beløpsrammene. Det samme gjelder til dagmamma, også hvis det er ubetalte dagmammaer som bestemødre. Det er antall kilometer omvei til jobb som er grunnlaget for fradraget. Ved bruk av egen bil kan du bruke standardsatsen som gjelder for reisefradrag som er på 1,50 kroner.

Du kan få maksimalt 25.000 kroner for ett barn, og ytterligere 15.000 per barn i tillegg. Tilsammen kan du altså få 40.000 kroner hvis du har to barn.

Du kan også trekke fra kostnader til fritidsordning for barn i idrettsforeninger og lignende. For at dette skal godkjennes må tilbudet være rett etter skoletid, senest kl. 17.00. Det må være åpent for alle barn mellom 5 og 11 år. Kostnader til vanlige treningsaktiviteter i idrettslag senere enn dette klokkeslettet er ikke omfattet.

Bruk post 3.2.10

Boligutleie

Hvis du leier ut, og skattlegges for leieinntektene kan du trekke fra alle utgifter. Dette er utgifter til vedlikehold, kommunale utgifter, forsikring, møbelslitasje, strøm reparasjoner og lignende.

Leieinntektene er skattefrie hvis du leier ut mindre enn halvparten av boligen. Leier du ut mer enn halvparten, er leieinntekten skattefri hvis beløpet ikke er høyere enn 20.000 kroner.

Utleieregnskapet fører du i skjemaet RF-1189 .

Overskudd føres i post 2.8.2. Underskudd føres i post 3.3.12.

Smarte tips som kan kutte skatten din!

Vær sikker på at du får med deg alle fradragene du har rett til.

Denne oversikten viser postene der du kan gjøre lønnsomme endringer i årets selvangivelse. Oversikten er alfabetisk satt opp, med tilhørende post i parentes.

Dersom du er sikker på at du ikke trenger å endre noe, og at alle fradrag er med, trenger du ikke å levere selvangivelsen. Men for mange vil det være penger å spare på å sikre at alle fradrag du har rett på, er oppført.

Et manglende fradrag koster deg 250 kroner per tusenlapp.

Les mer på http://www.smartepenger.no/skatt/1890-40-tips-som-kan-kutte-skatten-din

Sjekk skattemeldingen

Skattemeldingen erstatter den tidligere gjeldende selvangivelsen, men du må fortsatt kontrollere at registrerte opplysninger om deg er korrekte. I motsatt fall risikerer du å betale for mye skatt, og i tillegg bli sanksjonert for feil du burde ha oppdaget

Det viktigste er faktisk å åpne skattemeldingen og kontrollere at tallene er korrekte. Foruten å sjekke at innrapportert lønn er korrekt, sjekk at alle lønnsforhold har kommet med dersom du har flere arbeidsforhold. Opplysninger fra bankene om renter, lån og innskudd bør også være lett å kontrollere.

I tillegg til tallene i skattemeldingen er det viktig å kontrollere kontaktinformasjon som bostedsadresse, e-post, mobilnummer og sivil status. Sjekk at det er enkelt for skatteetaten å nå deg og at eventuelle tilgodehavende kan utbetales til korrekt kontonummer.

Lønn skal innrapporteres av arbeidsgiver gjennom en såkalt A-melding. Ordningen ble innført 1.1.2015 og arbeidsgivere bør være vel bevandret med denne innrapporteringsmetoden. En enkel kontroll kan være å sjekke innrapportert lønn opp mot den avtalte lønnen for 2016. Merk at dersom lønnen din er justert opp fra 2015 vil feriepengegrunnlaget for 2015 som kommer til utbetaling i 2016 medføre at innrapportert lønn for 2016 i skattemeldingen er litt lavere enn den avtalte lønnen for 2016. Lønnen din skattlegges med trygdeavgift og trinnskatt. Maksimal skattesats for lønnsinntekt er 46,9 %, mens maksimal skattesats på pensjon er 43,8 %. Desto høyere lønn du har desto mer skatt betaler du av siste tjente krone.

 

Til postene i skattemeldingen

1. Lønn

At all lønn fra alle arbeidsgivere Skattemeldingen for de som mottar lønn, pensjon eller uføretrygd legges ut i Altinn den 4. april. Her finner du en oversikt over dine inntekter, fradrag, formue og gjeld for siste inntektsår (2016). Mange forholder seg passivt til skattemeldingen. Det kan straffe seg.

2. Renteutgifter

Renteutgifter kommer til fradrag mot brutto inntekt. Inntekter, minus alle fradragsberettigede kostander som renter, minstefradrag og andre eventuelle utgifter som er fradragsberettiget, gir i sum din alminnelig inntekt. Alminnelig inntekt skattlegges med 25 % skatt i 2016.

Oversikt over endringer i skatteskjemaene for 2016

Skattedirektoratet har oppsummert skjemaendringer i egen melding. Det er innført fire nye skjemaer. 

Les om endringer i skjemaene i Skattedirektoratets melding.

Selskapers utbytteinntekter og realisasjon av aksjer

Som vi tidligere har omtalt er det innført eget skjema for selskapenes innrapportering av utbytteinntekter og realisasjon av aksjer. Det nye skjemaet har fått navnet RF-1359 Gevinst, tap, utbytte på aksjer og andre finansielle produkter.

Skjemaet erstatter selskapenes bruk av RF-1059. Merk at sistnevnte skjema lever videre for personlige skattytere.

Les mer om det nye skjemaet her.

Skjema for utsatt betaling av formuesskatt

Det er også laget eget skjema for personer som vil søke om utsatt betaling av formuesskatt etter skattebetalingsloven § 15-3. Personlig eier av aksjer, personlig deltaker i selskap med deltakerfastsetting og eier av enkeltpersonføretak som har regnskapsplikt etter regnskapsloven § 1-2 første ledd, kan søke om utsatt betaling av formuesskatt etter denne bestemmelsen.

Finanstilsynet innhenter dokumentasjon på etterutdanning

Et betydelig antall autoriserte regnskapsførere vil de nærmeste dagene motta brev med krav om å dokumentere gjennomført etterutdanning.

 

Det er kun autoriserte regnskapsførere som mottar brev fra Finanstilsynet som skal sende inn dokumentasjon. Dersom du ikke mottar brev, skal du med andre ord ikke sende inn dokumentasjon.

I brevet vil det fremgå hvilke år det skal sendes inn dokumentasjon for. I sin orientering om kontrolltiltaket skriver Finanstilsynet følgende:

"Gjennomført etterutdanning skal dokumenteres ved kursbevis eller tilsvarende dokumentasjon. Kursbevis eller tilsvarende dokumentasjon skal være utstedt av kursholder og inneholde:

  • navn på deltaker,
  • navn på kursarrangør,
  • emneområde,
  • kort beskrivelse av kursets innhold,
  • kursdato og
  • varighet/antall timer.

Nye regler om personopplysninger skjerper kravene til regnskapsbransjen

Dagens bruk av teknologi med elektroniske spor og registreringspunkter krever et regelverk som hindrer misbruk. De nye reglene medfører utvidede plikter for regnskapsførere.

Personvern handler om retten til å bestemme over opplysninger om seg selv som registreres eller lagres. Både navn, adresse, epostadresse og fødselsdato er opplysninger som defineres som personopplysninger. Med dagens bruk av teknologi, og derav mange elektroniske spor og registreringspunkter, er det viktig med et godt regelverk som sikrer mot misbruk av opplysningene. Dette er bakgrunnen for den nye EU-forordningen som trer i kraft for Norge 1.1.2018.

Personvernerklæring

Alle regnskapsvirksomheter må fra 2018 opplyse om hvordan de behandler personopplysninger. Denne opplysningsplikten vil ivaretas gjennom oppdragsavtalen. Dette under forutsetning av at du benytter oppdragsavtale, som er utarbeidet av Regnskap Norge.

Fradrag for sponsing og reklamekostnader

I denne artikkelen tar vi for oss hvilke vurderinger som må ligge til grunn for å kunne trekke grensen mellom fradragsberettigede reklamekostnader og ikke fradragsberettiget sponsing.

Kostnader til reklame i inntektsgivende aktivitet er fradragsberettiget. Fradrag følger av skatteloven § 6-1 første ledd som hjemler fradragsrett for kostnader pådratt for å erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt. Som reklame regnes tiltak som går ut på å fremheve virksomheten og dens produkter eller tjenester med det formål å øke eller opprettholde omsetningen.

Reklamekostnader må imidlertid avgrenses mot ikke fradragsberettigede kostnader som i realiteten er gaver eller representasjon. I denne artikkelen skal vi ta for oss hvordan en trekker grensen mellom reklamekostnader og ikke fradragsberettiget sponsing. I yttertilfellene vil vurderingen normalt ikke være problematisk fordi sponsingen har et klart formål; enten reklameeffekt for virksomheten eller å støtte mottakeren uten å få noen motytelse tilbake.

Ny avstemmingsrapport for avstemming av lønn tilgjengelig

Den nye utgaven av avstemmingsrapport A07 gir deg flere detaljer.

 

Skattedirektoratet har mottatt mange innspill og ønsker om forbedringer i avstemmingsrapporten A07. Nå er den nye avstemmingsrapporten tilgjengelig i Altinn.

Avstemmingsrapporten er utvidet med flere detaljer. Blant annet kan det bestilles avstemmingsinformasjon om rapportert inntekt, fradrag og forskuddstrekk per inntektsmottaker.

Informasjon om opphold på Svalbard, Jan Mayen eller antall døgn ombord per inntektsmottaker er også ny informasjon i rapporten.

Hvordan bestiller du avstemmingsinformasjon?

Den nye rapporten bestilles på samme måte som tidligere. Bruk skjema A-melding - bestill avstemmingsinformasjon (A06). Når bestillingen er sendt, mottar den som har gjort bestillingen en rapport i Min meldingsboks i Altinn, A07 a-melding avstemming.

Hvordan forberede bokføringen på ny MVA-melding 2017

Alle registrerte merverdiavgiftspliktige virksomheter skal fra 2017 innberette merverdiavgift ved innførsel til Skatteetaten istedenfor til Tolletaten.  

Norge innfører med dette en smidig innførselsordning som flere land i EU benytter i dag, og den er i praksis lik den ordningen vi allerede har ved innførsel av fjernleverbare tjenester – «omvendt avgiftsplikt». I den grad den næringsdrivende har fradragsrett innberettes den samme avgiften som inngående merverdiavgift på vanlig måte. 

Endringen medfører også en stor likviditetsfordel for alle næringsdrivende som driver import, da de slipper å forskuddsbetale merverdiavgift til Tollvesenet. Flytting av penger ved Tollvesenets innkreving av innførselsmerverdiavgift, som Skattemyndighetene senere betaler tilbake, har lenge vært moden for forenkling.

Den nye Skattemelding for Merverdiavgift, heretter kalt mva-meldingen, skal inneholde merverdiavgift knyttet til innførsel av varer, hvor både grunnlaget for beregning av merverdiavgift og selve avgiften, samt grunnlaget for varer som det ikke skal beregnes merverdiavgift av, skal spesifiseres. For å kunne utarbeide en slik spesifikasjon i den nye mva-meldingen, må det i bokføringen brukes egne behandlingskoder eller egne «blindkontoer» for beregningsgrunnlaget.

Generelt sett kan de bokføringspliktige ordne bokføringen slik de vil, bare beregningen av MVA og spesifikasjonskravene blir ivaretatt. Det innebærer også fortsatt å kunne operere med egen tilpasset kontoplan. I sammenheng med det nye SAF-T (standard dataformat for gjengivelse av regnskapsopplysninger) er det imidlertid utviklet en egen standard kontoplan og standardiserte avgiftskoder som allerede er tilpasset ny mva-rapportering. Vi forventer over tid at systemene beveger seg mot de standarder som fremkommer i SAF-T, for å redusere behovet for konverteringer mellom systemer. SAF-T-filen som sådan inneholder regnskapet på transaksjonsnivå, som skattemyndighetene etter hvert også kan be om ved kontroll (bokettersyn). Se vår artikkel og høringssvar om pliktig SAF-T.