Altinn - hvordan finne frem i innboksen

Altinn - hvordan finne frem i innboksen

I denne artikkelen får du informasjon om hvordan innboksen i Altinn er satt opp.

Altinn har blitt modernisert, og en av de mest synlige endringene handler om hvordan innkomne meldinger blir presentert i det som kalles Innboks. Vi har spurt Altinn sentralforvaltning om de kunne utarbeide en orientering om hvordan den nye innboksen er tenkt brukt. Tilbakemeldingen vi har mottatt gjengis nedenfor, i noe bearbeidet form.  

Vi tar her for oss bruk av innboks for én aktør. Som aktør regnes enten fysisk person eller enhet i Enhetsregisterets forstand.

Det grunnleggende

Det er én innboks per aktør (person eller enhet) i Altinn. Denne er gruppert etter følgende logikk:

1. Det som haster

Elementer med en frist i nær framtid eller der fristen er passert. Nytt i siste versjon (lansert 13. desember) er at skjema kan defineres med en «myk» frist som et forslag til når skjemaet bør sendes inn (som f.eks. fristen for skattemeldingen). Når en slik myk frist passeres blir elementet ikke flyttet til haster-delen av innboksen.

2. Det som er under arbeid

Her ligger alle elementer som aktøren har gjort noe med, men ikke fullført – f.eks. skjema som er påbegynt men ikke innsendt.

3. Alle andre elementer

Det vil si skjema tilsendt fra en tjenesteeier som ennå ikke er påbegynt, og meldinger uavhengig av om de er lest eller ikke.

Sortering av elementer

Innenfor hver gruppering er elementene sortert kronologisk med det nyeste først. Det finnes ikke noen måte å endre sorteringen i innboksen, så for de med mye innhold i innboksen er søk den effektive måten å finne det man leter etter.

Søk i en enkelt innboks

Du finner søk over elementene i innboksen. Standardsøkemetoden er å søke etter navn på tittelen på elementet. Ved å søke etter tittel får du fram alle treff som har nøyaktig det du søkte etter som del av tittelen. Søketreffene er sortert etter dato.

For mer kompliserte søk, klikk på avansert. Du kan da, i tillegg til å angi (deler av) tittelen, begrense søket til bestemte deler av innboksen, bestemte statuser eller for en bestemt periode.

 Søk i Altinns innboks

Når du har utført søket har du muligheten til å lagre søkekriteriene, slik at du enkelt kan gjøre samme søk igjen senere. På denne måten kan du f.eks. sette opp et søk som til enhver tid finner alt med status «Ulest».

Fjerning av dato i visningen

Dato for når melding er publisert i Altinn er fjernet. Dato vises i stedet kun i ekspandert visning av elementet, dvs. når du klikker på en melding i innboksen. Vi har fått opplyst fra Altinn sentralforvaltning at hovedargumentet for å fjerne datoen var å forenkle vekk alt som kan oppleves som støy for brukeren. 

Mange av våre medlemmer savner datofeltet, og Regnskap Norge vil derfor arbeide for å få tilbake dato i visningen.

Kilde: regnskapnorge.no

 

Endringer i regnskapsloven

Flertallet i Finanskomiteen støtter Finansdepartementets forslag om unntak for små foretak fra plikten til å utarbeide årsberetning, begrenset regnskapsplikt for små ansvarlige selskaper og enkeltpersonforetak, samt fjerning av krav om åpningsbalanser.

Regnskap Norge har tidligere informert om Finansdepartementets forslag til endringer i regnskapsloven i Prop. 160 L (2016-2017). Dette er første oppfølging av Regnskapslovutvalgets utredninger NOU 2015: 10 Lov om regnskapsplikt og NOU 2016: 11 Regnskapslovens bestemmelser om årsberetning mv. I denne omfattes kun enkelte av lovutvalgets forslag som innebærer muligheter for betydelige forenklinger for næringslivet. Endringene er beregnet til å kunne gi næringslivet en samlet besparelse på opp mot 1 milliard kroner.

Flertallet går inn for at endringene iverksettes med virkning fra 1. januar 2018. 

Innst. 46 L (2017–2018) inneholder følgende tilrådinger fra flertallet i Finanskomiteen:

Årsberetningen

Små foretak unntas fra plikten til å utarbeide årsberetning. Regnskap Norge har arbeidet for denne forenklingen. Det må imidlertid gis noteopplysninger ved eventuell usikkerhet om forutsetningen om fortsatt drift. I tillegg endres kravene til noteopplysninger om egne aksjer, for å tilfredsstille EU-regler på området.

Begrenset regnskapsplikt

Nytt om A-ordningen

Nytt om A-ordningen


Avstemmingsrapport finansskatt, ny inntektsbeskrivelse og nye permisjonsbeskrivelser er noen av nyhetene som gjelder a-ordningen.

Etatenes fellesforvaltning har kommet med et nyhetsbrev om a-ordningen (november 2017) , og her fremkommer flere nyheter. Nedenfor finner du en oppsummering. 

Avstemmingsrapport med finansskatt

Avstemmingsrapport A07 som inkluderer finansskatten er klar for bestilling. Bestilling skjer fra bestillingsskjemaet A06.

Avlønningstype utgår

I 2018 blir det frivillig å rapportere opplysning om avlønningstype (akkordlønn, fastlønn, honorar, provisjonslønn, prosentlønn og timelønn), og fra 2019 utgår opplysningen. 

Nytt fra 2018 er at du skal rapportere inntektsopplysningen honorarAkkordProsentProvisjon. Etter endringen sitter vi igjen med tre inntektsbeskrivelser: fastloenntimeloenn og honorarAkkordProsentProvisjon.

Endringen ser ut til å bli en forenkling, samtidig som den skal gi bedre datakvalitet. 

Inkassovarsel på e-post

En lovendring åpner for at inkassoselskapene nå kan sende deg inkassovarsel og inkassokrav elektronisk.

I Inkassoloven står det at man kan benytte seg av elektronisk kommunikasjon «dersom meddelelsen er sendt på en betryggende måte». I følge Senior kommunikasjonsrådgiver Andreas Bjørklund i Justis- og beredskapsdepartementet åpner dette for følgende fremgangsmåter å sende inkasso:

1. Meddelelser som er sendt til en digital postkasse som mottakeren selv har opprettet, der mottakeren kan be om å bli varslet om meddelelsen per e-post eller SMS uten tilleggskostnad.

2. Meddelelsen er sendt i en portal som avsenderen vanligvis bruker til å kommunisere med mottakeren, hvor avsenderen vet at mottakeren har akseptert å bruke portalen og allerede er vant til å bruke den, og hvor kunden får varsel om meddelelsen per SMS eller e-post.

3. Meddelelser til en e-postadresse som skyldneren nylig har brukt til å kommunisere med avsenderen fra, dersom e-postadressen fremstår som vedkommendes egen e-postadresse.

4. Hvis en elektronisk meddelelse er sendt på en måte som gjør at den rent faktisk er kommet til mottakerens kunnskap, spiller det ingen rolle hvordan den er sendt.

Kilde: www.kred.no

Regelendringer fra 1.juli 2017

Nedenfor gjengis Finansdepartementets egen oppsummering av viktige regelendringer som trer i kraft 1. juli 2017, innenfor områdene skatt og finansmarkedene.

Skatt:

 • Skatteinsentivordning for langsiktige investeringer i oppstartsselskap
  Fra 1. juli 2017 blir det innført en skatteinsentivordning for langsiktige investeringer i oppstartsselskap som i gjennomsnitt over året har færre enn 25 årsverk og årlige driftsinntekter og/eller balansesum som ikke overstiger 40 mill. kroner. I ordningen blir det gitt fradrag i alminnelig inntekt for personlige skattytere for aksjeinnskudd i kvalifiserte aksjeselskap for opptil 500 000 kroner årlig. Les mer .  

 • Skattefavorisert individuell sparing til pensjon
  Det innføres en ny ordning med skattefavorisert individuell sparing til pensjon. Detaljene i den nye ordningen skal reguleres i forskrift. Ordningen vil tre i kraft 1. november 2017. Les mer .

 • Maksimalt fradrag for innskudd til skattefavorisert pensjonssparing
  Maksimalt fradrag for innskudd til skattefavorisert pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende økes fra 4 pst. til 6 pst. av beregnet personinntekt fra næring mellom 1 G og 12 G. Endringene trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2017. Les mer .

 • Skattelettelse til pensjonister gjennom økt minstefradrag for pensjonsinntekt
  Det gis en skattelettelse til pensjonister gjennom økt minstefradrag for pensjonsinntekt. Endringene trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2017. Les mer .

 • Endringer i reglene om verdsettingsrabatt i formuesskatten
  Det gjøres tre endringer i reglene om verdsettingsrabatt i formuesskatten. Endringene trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2017. Les mer .

 • Skattefritak for passiv avkastning i Statens pensjonsfond utland
  Det innføres et skattefritak for passiv avkastning i Statens pensjonsfond utland som opptjenes i selskaper som er direkte eller indirekte heleide av Norges Bank. Endringen trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2017. Les mer .

 • Produktavgiften
  Produktavgiften i fiskeri-, hval- og selfangstnæringen reduseres fra 2,3 pst. til 2,2 pst. Endringen trer i kraft fra og med 1. juli 2017. Les mer .

 • Engangsavgiften for motorsykler
  Engangsavgiften for motorsykler legges om i miljøvennlig retning ved å innføre en progressiv avgift på CO2-utslipp, som erstatter avgiften på motoreffekt og stykkavgiften. Endringen gjelder for motorsykler med registrerte CO2-utslipp. Endringen skal gjelde for motorsykler som blir registrert fra og med 1. juli 2017. Les mer .

 • Konsernbidragsreglene endres
  Konsernbidragsreglene endres for å motvirke tilpasningsmuligheter som gjør det mulig å unngå finansskatt på overskudd i finansforetak. Endringene trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2017. Les mer .

 • Unntaksregelen fra finansskatteplikt justeres
  Unntaksregelen fra finansskatteplikt justeres for virksomheter som i høy grad driver merverdiavgiftspliktig, finansiell virksomhet. Endringen trer i kraft straks med virkning for inntektsåret 2017. Les mer .

 • Endringer i merverdiavgiftskompensasjonsloven
  Det gjøres endringer i merverdiavgiftskompensasjonsloven for overdragelser av fast eiendom mv. som ledd i kommunesammenslåinger og -delinger med virkning fra og med 1. januar 2017. Les mer .

 • Merverdiavgiftskompensasjonsordningen utvides for friskoler
  Merverdiavgiftskompensasjonsordningen utvides for friskoler med voksne elever uten rett til videregående opplæring med virkning fra og med 1. januar 2017. Les mer .

Finansmarkedene:

 • Beløpsgrense for kontantvederlag på kr 40 000 til forhandlere av gjenstander
  Ved lov 16. juni 2017 nr. 52 om endringer i hvitvaskingsloven og verdipapirhandelloven (beløpsgrense for kontantvederlag mv.) innføres en beløpsgrense for kontantvederlag til forhandlere av gjenstander. Det vil derfor ikke lenger være adgang til å betale 40 000 kroner eller mer til forhandlere av gjenstander. Kunngjøringen av loven finner du her . Proposisjonen kan du lese her

 • Autorisasjons- og tilsynsregime for tilbydere av virksomhetstjenester
  Ved lov 16. juni 2017 nr. 52 om endringer i hvitvaskingsloven og verdipapirhandelloven (beløpsgrense for kontantvederlag mv.) etableres et autorisasjons- og tilsynsregime for tilbydere av virksomhetstjenester. Finanstilsynet skal administrere autorisasjonsordningen og føre tilsyn med tilbyderne.  samt tilsyn med utstederforetaks land-for-land-rapportering (LLR) etter verdipapirhandelloven § 5‑5 a. Endringene trer i kraft 1. juli 2017. Kunngjøringen av loven finner du her . Proposisjonen kan du lese her.

Søknad om utsettelse - Skattemeldingen

Regnskapsførere og revisorer kan søke utsettelse til 30. juni for inntil 10 prosent av kundemassen.

Kvoten på 10 prosent er som den har vært de senere årene. Denne utsettelsesordningen er begrunnet i regnskapsføreres og revisorers arbeidsmengde, og er hjemlet i skatteforvaltningsforskriften § 8-2-5 første ledd bokstav b. Det må søkes på navngitte kunder, med hjelp av Altinn-skjemaet "RF-1113 Søknad om utsatt frist for levering av klienters skattemelding for formues- og inntektsskatt 2016 ". Søknadsfristen er 31. mai 2017.

Den som sender inn søknaden må ha rollen Begrenset signeringsrettighet , Regnskapsfører med signeringerett, Revisorrettighet eller Ansvarlig revisor.
Husk å avtale med revisorer hvem som søker for hvilke kunder, slik at ikke begge søker for samme enhet. Dette bør avklares i god tid før søknadsfristen.

Individuelle søknader

Vi får mange spørsmål om kunder kan søke utsettelse selv, og slik sett komme i tillegg til kvotene til regnskapsfører og revisor. Svaret på dette er i utgangspunktet et klart nei. Eneste unntak er når det skjer noe særskilt opp mot fristen. Skatteetaten har selv eksemplifisert dette med sykdom, uventet reisefravær mv.
Det er skatteforvaltningsloven § 8-2-5 første ledd bokstav a som hjemler slik utsettelse. Hjemmelen lyder slik: "Skattekontoret kan etter søknad gi utsatt leveringsfrist etter § 8-2-3 første ledd når det blir godtgjort at det av særlige grunner vil skape betydelige vanskeligheter å levere skattemelding innen fristen."

Manglende levering av bilag fra kundens side er normalt sett ikke en slik gyldig årsak.

Derimot kan det være tilfeller hvor kunden venter på viktige avklaringer eller dokumentasjon fra tredjepart, som vanskeliggjør levering innen ordinær frist. I slike tilfeller mener Regnskap Norge utsettelse kan være aktuelt på individuelt grunnlag. Merk likevel at dette må være helt unntaksvis.
Det er skattekontoret som avgjør søknaden. I likhet med de senere årene er søknadsprosessen automatisert, ut fra en forutsetning om at ordningen ikke misbrukes.
Næringsdrivende personer og selskaper kan søke utsettelse på individuell basis med hjelp av Altinn-skjemaet "RF-1113 Søknad om utsatt frist for levering av skattemelding for formues- og inntektsskatt - næringsdrivende 2016 ".

I tillegg til enheten selv, kan de som har roller som nevnt over vedrørende RF-1114 søke på vegne av kunden.

Hva med varsler om tvangsmulkt?

Regnskap Norge forutsetter at varsler om tvangsmulkt ikke sendes næringsdrivende personer og selskaper som har fått godkjent utsettelsessøknad.
Vi har for ordens skyld bedt Skattedirektoratet bekrefte dette, herunder hvordan tvangsmulktordningen vil fungere for skattemeldinger for formues- og inntektsskatt. Denne artikkelen vil bli oppdatert så snart vi mottar svar.

For øvrig må det forventes at næringsdrivende som får utsettelse, men som leverer etter utsatt frist, får tvangsmulkt beregnet tilbake til hva den ville blitt med ordinær frist. Det gis således ikke rabatt i tvangsmulkt med hjelp av en utsettelsessøknad.

Kilde: regnskapnorge.no

Ikke glem disse fradragene

Ikke ta for lett på jobben med skattemeldingen. Sjekk om du har fått med deg alle fradragene.

Frist for levering av skattemeldingen er 30. april, og det begynner dermed å haste med å ta den siste sjekken før endelig levering.

Selv om du har levert, kan du levere om igjen hvis du ønsker å gjøre en endring. Det er den sist leverte skattemeldingen som gjelder.

Noen fradrag er lett å glemme

Det er kjedelig å tape penger fordi du ikke har fått med deg alle fradragene du har krav på. Og det er noen fradrag som er lettere å glemme enn andre.

De fleste fradragene er ferdigutfylt i skattemeldingen, som for eksempel renteutgifter og minstefradrag. Men det er en del som kan mangle, og her skal vi se på noen av de fradragene som er lett å glemme bort:

Barnepass

Du har krav på fradrag, dersom du har hatt barn (under 12 år) i barnehage, hos dagmamma eller på SFO.

Barnehager skal i utgangspunktet innrapportere hvor mye du har betalt til skattemyndighetene, men du bør sjekke om dette tallet er riktig i skattemeldingen.

Du kan trekke fra reisekostnader til transport av barn til og fra barnehage, innenfor de normale beløpsrammene. Det samme gjelder til dagmamma, også hvis det er ubetalte dagmammaer som bestemødre. Det er antall kilometer omvei til jobb som er grunnlaget for fradraget. Ved bruk av egen bil kan du bruke standardsatsen som gjelder for reisefradrag som er på 1,50 kroner.

Du kan få maksimalt 25.000 kroner for ett barn, og ytterligere 15.000 per barn i tillegg. Tilsammen kan du altså få 40.000 kroner hvis du har to barn.

Du kan også trekke fra kostnader til fritidsordning for barn i idrettsforeninger og lignende. For at dette skal godkjennes må tilbudet være rett etter skoletid, senest kl. 17.00. Det må være åpent for alle barn mellom 5 og 11 år. Kostnader til vanlige treningsaktiviteter i idrettslag senere enn dette klokkeslettet er ikke omfattet.

Bruk post 3.2.10

Boligutleie

Hvis du leier ut, og skattlegges for leieinntektene kan du trekke fra alle utgifter. Dette er utgifter til vedlikehold, kommunale utgifter, forsikring, møbelslitasje, strøm reparasjoner og lignende.

Leieinntektene er skattefrie hvis du leier ut mindre enn halvparten av boligen. Leier du ut mer enn halvparten, er leieinntekten skattefri hvis beløpet ikke er høyere enn 20.000 kroner.

Utleieregnskapet fører du i skjemaet RF-1189 .

Overskudd føres i post 2.8.2. Underskudd føres i post 3.3.12.

Smarte tips som kan kutte skatten din!

Vær sikker på at du får med deg alle fradragene du har rett til.

Denne oversikten viser postene der du kan gjøre lønnsomme endringer i årets selvangivelse. Oversikten er alfabetisk satt opp, med tilhørende post i parentes.

Dersom du er sikker på at du ikke trenger å endre noe, og at alle fradrag er med, trenger du ikke å levere selvangivelsen. Men for mange vil det være penger å spare på å sikre at alle fradrag du har rett på, er oppført.

Et manglende fradrag koster deg 250 kroner per tusenlapp.

Les mer på http://www.smartepenger.no/skatt/1890-40-tips-som-kan-kutte-skatten-din

Sjekk skattemeldingen

Skattemeldingen erstatter den tidligere gjeldende selvangivelsen, men du må fortsatt kontrollere at registrerte opplysninger om deg er korrekte. I motsatt fall risikerer du å betale for mye skatt, og i tillegg bli sanksjonert for feil du burde ha oppdaget

Det viktigste er faktisk å åpne skattemeldingen og kontrollere at tallene er korrekte. Foruten å sjekke at innrapportert lønn er korrekt, sjekk at alle lønnsforhold har kommet med dersom du har flere arbeidsforhold. Opplysninger fra bankene om renter, lån og innskudd bør også være lett å kontrollere.

I tillegg til tallene i skattemeldingen er det viktig å kontrollere kontaktinformasjon som bostedsadresse, e-post, mobilnummer og sivil status. Sjekk at det er enkelt for skatteetaten å nå deg og at eventuelle tilgodehavende kan utbetales til korrekt kontonummer.

Lønn skal innrapporteres av arbeidsgiver gjennom en såkalt A-melding. Ordningen ble innført 1.1.2015 og arbeidsgivere bør være vel bevandret med denne innrapporteringsmetoden. En enkel kontroll kan være å sjekke innrapportert lønn opp mot den avtalte lønnen for 2016. Merk at dersom lønnen din er justert opp fra 2015 vil feriepengegrunnlaget for 2015 som kommer til utbetaling i 2016 medføre at innrapportert lønn for 2016 i skattemeldingen er litt lavere enn den avtalte lønnen for 2016. Lønnen din skattlegges med trygdeavgift og trinnskatt. Maksimal skattesats for lønnsinntekt er 46,9 %, mens maksimal skattesats på pensjon er 43,8 %. Desto høyere lønn du har desto mer skatt betaler du av siste tjente krone.

 

Til postene i skattemeldingen

1. Lønn

At all lønn fra alle arbeidsgivere Skattemeldingen for de som mottar lønn, pensjon eller uføretrygd legges ut i Altinn den 4. april. Her finner du en oversikt over dine inntekter, fradrag, formue og gjeld for siste inntektsår (2016). Mange forholder seg passivt til skattemeldingen. Det kan straffe seg.

2. Renteutgifter

Renteutgifter kommer til fradrag mot brutto inntekt. Inntekter, minus alle fradragsberettigede kostander som renter, minstefradrag og andre eventuelle utgifter som er fradragsberettiget, gir i sum din alminnelig inntekt. Alminnelig inntekt skattlegges med 25 % skatt i 2016.

Oversikt over endringer i skatteskjemaene for 2016

Skattedirektoratet har oppsummert skjemaendringer i egen melding. Det er innført fire nye skjemaer. 

Les om endringer i skjemaene i Skattedirektoratets melding.

Selskapers utbytteinntekter og realisasjon av aksjer

Som vi tidligere har omtalt er det innført eget skjema for selskapenes innrapportering av utbytteinntekter og realisasjon av aksjer. Det nye skjemaet har fått navnet RF-1359 Gevinst, tap, utbytte på aksjer og andre finansielle produkter.

Skjemaet erstatter selskapenes bruk av RF-1059. Merk at sistnevnte skjema lever videre for personlige skattytere.

Les mer om det nye skjemaet her.

Skjema for utsatt betaling av formuesskatt

Det er også laget eget skjema for personer som vil søke om utsatt betaling av formuesskatt etter skattebetalingsloven § 15-3. Personlig eier av aksjer, personlig deltaker i selskap med deltakerfastsetting og eier av enkeltpersonføretak som har regnskapsplikt etter regnskapsloven § 1-2 første ledd, kan søke om utsatt betaling av formuesskatt etter denne bestemmelsen.